Захист Вітчизни

Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Захист Вітчизни»  у 2015-2016 навчальному році

Мета предмета «Захист Вітчизни» досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на  розділи, кожний з яких має свої завдання.

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;   

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі;

- формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок молоді щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання.

У 2015/2016 навчальному році у навчальних закладах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» за новою навчальною програмою.

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014.№657 вивчення предмета у 2015/2016 навчальному році здійснюється:

- 2 години на тиждень - у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням; 

- 1,5 година на тиждень – у класах всіх інших напрямів.

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіатив­ної частини навчального плану, що в свою чергу надає можливість поширення і по­глиблення змісту тем, що вивчаються.

Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, який викладається в старшій школі навчальних закладів системи повної загальної середньої освіти. Уроки проводяться відповідно до потижневого (календарного) плану  по півтори години на тиждень (10 клас-по 1,5 години на тиждень протягом навчального року; 11 клас в першому семестрі- по 1,5 години на тиждень, а в другому семестрі – по 1 годині на тиждень та 18 годин відводиться на проведення навчально-польових занять (зборів) і занять у лікувально-оздоровчому закладі.. При потижневому навантаженні по дві години на тиждень: 10клас та перший семестр 11 класу – по 2 години, другий семестр 11 класу - по 1,5 години на тиждень та 18 годин – на проведенні військово-польових занять (зборів) і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Курс предмета викладається на протязі трьох періодів – у 10 і 11 класах та під час навчально-польових занять (зборів) і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

При закінченні навчального курсу навчального предмета»Захист Вітчизни» організовуються 3-х денні (18 годин) навчально-польові заняття (збори)  на базі військових частин, військових комісаріатів  та базових навчальних закладів, які організовуються та проводяться військовими комісаріатами та органами місцевого  самоврядування.

У навчальних закладах, в яких учні навчаються за спортивним напрямком, вивчення предмета «Захист Вітчизни здійснюється за наданням додатково 36 годин до розділу «прикладна фізична підготовка» за тематикою навчального закладу.

Обов’язкова форма одягу для викладача та учнів під час проведення занять-військова форма Збройних Сил України.

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться окремо для юнаків та дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002  № 1/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни».

Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчатися за програмою та підручниками для юнаків.      

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

При оцінюванні навчальних досягнень з предмета  «Захист Вітчизни» вчителем оцінюється: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи.

Основою організаційною формою вивчення предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів є урок, що проводиться викладачем згідно навчальним планом, програмою та календарно-тематичним плануванням.

Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

  1. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю.
  2. Проведення розминки.

    При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.

     На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.

Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між обласним управлінням освіти і науки та обласним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

Для гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо користуватися програмою, яка має відповідний гриф Міністерства «Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» (авт. Олексюк В.Л., Горчинська Л.В., Єпіфанцев І.В.).

Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» модульного типу, передбачає закріплення знань з шкільного курсу предметів із: захисту Вітчизни, фізичного виховання, основ здоров¢я, географії, біології; здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.02.2015р №1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах» рекомендується проведення в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах  та  І  районного (міського) та ІІ обласного етапу гри «Сокіл» («Джура»).Рекомендації розміщені на офіційному веб-сайті Українського державного центру туризму і краєзнаввства учнівської молоді: (www.ukjuntur.org.ua).

Метою навчальної програми є: формування в учнів (вихованців) почуття патріотизму; мотивація до збереження свого здоров’я та фізичного розвитку; свідоме ставлення до особистої та громадянської безпеки, розвиток рухових здібностей та морально-вольових якостей.

Вивчення матеріалу передбачається учнями 5-9 класів.

Програма розміщена на веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Для оформлення кабінетів рекомендується використовувати серію плакатів: «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», «Інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту» (авт. Міненко М.І.), «Міжнародне гуманітарне право» (авт. Міненко М.І., Кривонос Ю.Д.).

Інформаційні ресурси

       1.Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України /  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.

        2.Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua.

             3.Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України /    

     [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua .  

              4.Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України /  [Електронний

     ресурс] – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua.

знань" / [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ostriv.in.ua.

              5.Сайт газети «Народна армія» / [Електронний ресурс] – Режим доступу :  

     http://www.na.mil.gov.ua/

              6.Сайт журналу «Військо України» / [Електронний ресурс] – Режим

     доступу : http://viysko.com.ua/

              7.Сайт науково-теоретичного та науково-практичного журналу «Наука і

     оборона» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nio.mil.gov.ua.

              8.Сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України /   

    [Електронний ресурс] – http://www.mns.gov.ua.

              9.Сайт Товариства сприяння обороні України / [Електронний ресурс] –

     http://tsou.org.ua.

              10.Сайт Товариства Червоного Хреста України / [Електронний ресурс] –

     http://www.redcross.org.ua.

              11.Сайт методично-інформаційного журналу «Основи захисту Вітчизни» /

     [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://3axuct.at.ua.

 

 

Методист                                                                       М.І.Кирієнко

 

Методист                                                                       О.В.Шостак

 

Гімн школи
Роботи вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [8]
Методичні матеріали [1]
Презентації
Світова літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Для громадян
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН молодьспорт
Департамент
РМК
УЦОЯО
ПОІППО
Педпреса
Освіта
Щоденник
Календар
Календар України