Початкова загальна освіта

З 1 вересня 2012 року розпочалося впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль, новий зміст Державного стандарту укладений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст загальної початкової освіти, спрямовує навчально-виховний процес на формування і розвиток духовно-моральних та інтелектуальних цінностей молодших школярів.

Згідно зі стандартом освітній процес у початковій школі спрямовується на досягнення результатів навчання учнів початкових класів — сформованих ключових і предметних компетентностей.

Набуття загальнонавчальних та цільових компетентностей діяльності є фундаментом наступного успішного навчання школяра в основній школі.

В основу систематизації матеріалів нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти покладено освітні галузі «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Про особливості організації навчально-виховного  процесу в початкових класах у 2015-2016 навчальному році

У  2015-2016 навчальному році основними завданнями початкової школи є підвищення якості освітніх послуг: впровадження особистісно орієнтованого та  компетентнісного підходів до організації навчально-виховного процесу та системи оцінювання навчальних досягнень учнів; покращення умов навчання та виховання у ЗНЗ молодших школярів, насамперед, першокласників (облаштування кімнат для відпочинку (сну),  ігрових куточків, кімнат тощо); забезпечення успішного функціонування груп продовженого дня; якісного впровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти.

Згідно зі стандартом освітній процес у початковій школі спрямовується на досягнення результатів навчання учнів початкових класів — сформованих ключових і предметних компетентностей.

Набуття загальнонавчальних та цільових компетентностей діяльності є фундаментом наступного успішного навчання школяра в основній школі.

Звертаємо увагу на те, що у 2015/16 навчальному році новий зміст освіти запроваджується у  1-х – 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Для організації навчально-виховного процесу учнів 1-х класів чинними залишаються методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9- 426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012). Разом з тим рекомендую ознайомитися з інструктивно-методичним листом МОН України від 14.02.2015 р. №1/9-71 «Роз’яснення щодо порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів».

Для організації навчально-виховного процесу учнів 2-х класів лист Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 № 1/9-383 “Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах”.

Організацію навчально-виховного процесу у 3-х класах проводити за листом МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі»

Організація навчально-виховного процесу в 4 класі проводити за  листом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін  у загальноосвітніх навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році».

З метою розвантаження навчальних програм для учнів початкової школи наказами Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Українська мова для шкіл з навчанням російською мовою»,  «Російська мова для шкіл з російською мовою навчання». Рекомендації щодо використання навчальних програм уміщено в пояснювальних записках до них. Зміни, внесені до програм, оприлюднено на сайті МОН:http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

У навчальних програмах для 1-4 класів з метою запобігання надмірного контролю уточнено і конкретизовано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. На відміну від попередньої редакції програм, у змінених програмах резервні години не передбачено. Завдяки цьому збільшиться кількість годин на вивчення складних тем; вчитель матиме більше можливостей викладати матеріал ритмічно, маючи час на закріплення і повторення учнями засвоєного ними матеріалу.

 

Організацію навчально-виховного процесу у 4-х класах проводити за спрощеними програмами та новими підручниками, які, сподіваюсь, до 1 вересня надійдуть у навчальні заклади.

 

Контроль та оцінювання учнів 1-4 класів здійснюється за листом МОН України  від 28.01.2014 №  1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Робочі навчальні плани

       Робочі навчальні плани на 2015/16 навчальний рік складаються:

  • для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572;
  • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:  за  Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572
  • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: за  Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572(додатки 6-7)
  • для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 №849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 №852);
  • для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток» - за Типовими навчальними планами для 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додатки 2,4,6), навчанням мовами національних меншин (додатки 3,5,7), затвердженими наказом МОН України від 14.05.2013 №503.

Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою.

Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня.  Уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, необхідно дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів. Крім того, викладання курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків. Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

      Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України У 1-4 класах з усіх предметів варіативної складової оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально.

      Звертаємо увагу, що відповідно до Галузевої угоди між Міністерством та ЦК Профспілки освіти і науки України на 2011-2015 роки передавати уроки з окремих предметів у початкових класах іншим спеціалістам, наприклад, уроки  фізичної культури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, основ здоров’я можна за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів , забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати  працівників освіти.

 

Навчальні програми та підручники

Організація навчання в 1-4 класах у 2015/16 навчальному році здійснюється за новими навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011, та затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Нагадую, що відповідно до наказу МОН Україи від 22.04.2014 № 500 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів» відкореговано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкових класів.

Відкореговані навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщені на сайті МОН України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.

У цьому навчальному році вивчення предметів у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за підручниками 2012-2015 року видання та навчальними посібниками, рекомендованими  Міністерством освіти і науки  до використання в навчальних закладах, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році та розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.

Наголошуємо,  що календарне планування з предметів інваріантної та варіативної складових Типових навчальних планів складається на основі Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи (К.: Видавничий дім «Освіта», 2012), Учебных программ для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1—4 классы. (К.: Видавничий дім «Освіта», 2012), Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1—4 класи. (К.: Видавничий дім «Освіта», 2011) та Програм курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів.1-4 класи (Т.: Мандрівець, 2009, 2010, 2011).

 

Шановні колеги! Хочу нагадати про існування листа МОН України від 05.12.2015 року «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя», в якому зазначено:

 1. Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів е індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів е неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак вчитель самостійно приймає про це рішення.

2. Створення, наповнення та зберігання різноманітних порт-фоліо, папок, альбомів тощо з напрацюваннями вчителя на паперових носіях, в тому числі при підготовці його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видів роботи й не може вимагатися від вчителя керівниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органів управління освітою.

3. Законодавчі та підзаконні акти у сфері освіти надають вчителеві право, а побудова навчальних програм з предметів передбачає можливість перенесення вчителем уроків, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем. Відтак, контроль щодо так званого "відхилення" вчителя від календарного планування чи від матеріалів підручника е неправомірним і неприпустимим.

4. Вибір форм та методів викладання є винятково прерогативою вчителя й не можуть регламентуватися ні адміністрацією навчального закладу, ні органами управління освітою. Вимоги окремих керівників щодо зведення діяльності педагога до застосування ним лише традиційної класно-урочної форми проведення занять чи застосування тих чи інших методик е неправомірними й вчитель не зобов'язаний їх виконувати.

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2015/16 навчальному році здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996.

Акцентуємо увагу на тому, що навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню.

Разом з тим наголошую на тому, що з предметів освітніх галузей «Здоров’я і фізична культура» («Основи здоров’я», «Фізична культура»), «Мистецтво» («Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво») та «Сходинки до інформатики» досягнення дітей оцінюються вербально і прошу ще раз нагадати це учителям-предметникам середньої та старшої школи, які працюють у 1-4 класах.

Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ МОН України від 14.04.2008 № 319, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 року за №383/15074) наприкінці навчального року на кожного учня 1-го класу учитель складає характеристику (педагогічний висновок), яка заноситься до особової справи учня (п. 5.2 Інструкції). У ній зазначається рівень розвитку учня та результати оволодіння ним усіма компонентами навчальної діяльності.

Усі учні 1—4-х класів, незалежно від результатів річного оцінювання, переводяться до наступного класу. Учні, які через поважні причини (хвороба, сімейні обставини) за результатами річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 

Шановні коллеги! Нагадую про те, що МОН України видано наказ за  № 412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Цей наказ набирає чинності з вересня 2015 року. Тому на серпневих зібраннях прошу організувати роботу по детальному обговоренню даного документа, а також про його існування поінформувати адміністрації навчальних закладів та учителів – предметників, задіяних в навчальному процесі початкової школи.

Дотримання санітарних вимог

Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів 1 – 4-х класів, тому навчальне навантаження в тижневому циклі розподіляти слід таким чином, щоб його найбільша інтенсивність припадала на вівторок і середу, в той час як четвер був дещо полегшеним днем.

Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на II-IІІ уроках дня посеред тижня.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на всіх уроках через кожні 15 хвилин обов’язково  необхідно проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

Акцентуємо увагу на правильному дозуванні домашнього завдання. Учителі повинні спланувати роботу такого об’єму і змісту, щоб учні не відчували перевантаження. Для цього необхідно враховувати зайнятість учнів з інших предметів у цей день, темп і ритм роботи учнів, стан їхнього здоров’я.

Завдання не повинні перевищувати об’єм пропонованої домашньої роботи. Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо.

Завдання мають бути посильними для самостійного виконання учнями. Не можна пропонувати завдання на невідпрацьований матеріал, який не пояснювався на уроці, оскільки в такому випадку вся складність засвоєння навчального матеріалу переноситься з уроку на домашню роботу. Недопустимим є домашнє завдання з написання рефератів.

Домашні завдання не даються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.

Контроль та відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на керівників навчальних закладів.

Звертаємо увагу на безумовне дотримання Державних санітарних правил і норм (ДСанПіН 5.5.2.008-01) «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організація навчально-виховного процесу», затверджених постановою Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України від 14.08.01 за №63 і погоджених Міністерством освіти і науки України (лист від 05.06.01 за № 1/12-1459).

 У класних кімнатах початкової школи необхідно розмістити: правила пожежної безпеки та дорожнього руху; класний куточок, де записано правила і обов’язки школярів, правила поведінки учнів, органи самоврядування, відображення життя класного колективу (лист МОН України від 20.08.08 за №1/9-532).

 

Деякі особливості організації навчально–виховного процесу

Використання додаткових зошитів задля формування окремих функціональних навичок письма не забороняється. У початкових класах для виконання класних і домашніх завдань з української та інших мов, математики учні ведуть по два зошити для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем. У період навчання грамоти першокласники можуть виконувати навчальні завдання у зошитах з друкованою основою.

Разом з тим, такі зошити не є обов’язковим складником навчально-методичного забезпечення і, відповідно, їх придбання за кошти батьків та використання у навчальному процесі також не обов’язкове.

Придбання робочих зошитів з друкованою основою за кошти батьків може відбуватися виключно добровільно, з ініціативи та за бажанням не педагога, а самих батьків за наслідками обговорення та ухвалення рішення на батьківських зборах чи на засіданні батьківського комітету.

 

 Основним покликанням початкової загальної освіти є всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися. За роки навчання у початковій школі учні мають набути достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності та міжособистісних взаємин.

Готовність вчителів початкових класів до впровадження Державного стандарту початкової освіти забезпечуватиметься через різноманітні форми науково – методичної роботи. Так, з метою формування готовності вчителів до впровадження інновацій необхідним є проведення постійно діючих семінарів вчителів початкових класів щодо реалізації освітніх галузей, змісту навчальних програм на компетентнісній основі.

Роботу творчих груп учителів початкових класів доцільно спрямувати на вироблення відповідних рекомендацій щодо планування й організації навчально-виховного процесу в умовах уведення нового Типового навчального плану початкової школи, здійснення контрольно-діагностичної діяльності з урахуванням вимог нових навчальних планів та програм.

Організувати роботу методичних об’єднань з питань розроблення методичного забезпечення реалізації варіативних навчальних програм, розроблення регіонального компонента змісту початкової освіти.

Отже створення необхідних організаційно-педагогічних умов для впровадження Державного стандарту забезпечить належний рівень якості освіти молодших школярів, що є фундаментом для їх подальшого навчання, виховання та розвитку.

А ще реалії сьогодення вимагають змінити підхід у роботі педагогів з батьківською громадськістю. Тому що нажаль, лише окремі батьки цікавляться новаціями в освіті, звертаються за порадою до практичного психолога, соціального педагога. Слід приділити і увагу ефективній просвітницькій роботі із сім’єю щодо виховання здорової дитини, профілактики захворювань, створення здоров’язбережувального середовища вдома.

      Шановні колеги!!! Вітаю вас з початком нового навчального року. За порогом нас усіх  чекає День знань - справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Особливим і, безперечно, визначальним у житті він стане для милих першачків, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступлять на незвіданий шлях. Не менш важливим він буде для нас з вами.  Не дивлячись на ситуацію, що склалася, майстерність учителя формується через постійне, систематичне професійне навчання на місцях. Отже, методична робота залишається найважливішою ланкою системи безперервного навчання учителя.

З усією теплотою серця  висловлюю слова подяки вам за вашу щоденну напружену, титанічну працю , вашу творчість і натхнення, зичу добра і наснаги .

 З повагою,  Марина Крилевець

 

 

Дошка оголошень
[12.04.2021][Анонси подій]
План заходів, присвячених роковинам аварії на Чорнобильській АЕС (0)
[09.04.2021][Різне]
Початок прийому документів для зарахування у 1 клас (0)
[01.04.2021][Різне]
Пробне ЗНО-2021 (0)
[22.02.2021][Різне]
Конкурсний відбір підручників для 8 класу (0)
[11.02.2021][Анонси подій]
ПЛАН заходів ОЗ «Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» до Дня Святого Валентина 12 лютого 2021 року (0)
[08.02.2021][Різне]
Увага акція! (0)
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [9]
Методичні матеріали [1]
Досвід вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Презентації
Світова літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Іноземна мова [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Потрібні контакти [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Новий рік 2019 [40]
День Вишиванки 2021 [22]
Календар
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою
Дітям
Я маю право!
Для громадян
Державна служба
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН молодьспорт
Департамент
УЦОЯО
ПОІППО
Педпреса
Освіта
Щоденник