Освітня галузь "Мови і літератури"

Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

Іноземна мова

Українська мова та література

Сучасний учитель української мови та літератури повинен у процесі навчально-виховної діяльності забезпечувати формування життєздатної, життєтворчої особистості з розвиненими предметними й ключовими компетентностями.

Предметні компетентності з української мови

1. Мовленнєва (комунікативна) забезпечує розуміння чужих і створення власних висловлювань у повній відповідності до мети й обставин спілкування, вміння й навички успішної комунікації.

2. Мовна (лінгвістична) – це знання основ науки про мову, знання про мову як систему, володіння способами й навичками дій з вивченим та виучуваним мовним матеріалом.

3. Лексична. Уміння та здатність використовувати мовний словниковий запас.

4. Граматична. Здатність розуміти й виражати граматичне значення, розпізнаючи правильно оформлені згідно з цими принципами фрази та речення.

5. Фонологічна. Знання та навички перцепції та продукції: звукових одиниць мови та способів їх реалізації у певному контексті.

6. Орфографічна. Уміння правильно писати букви (великі та малі), звуки (фонетична транскрипція) та пунктуаційні знаки. Уміння правильно писати слова відповідно до орфографічних правил.  

7. Орфоепічна. Уміння правильно озвучувати написане. Знання правил написання та вимови слів.

8. Семантична. Здатність усвідомлювати й контролювати організацію змісту при перекладі текстів, створенні власних.

9. Функціональна. Використання в спілкуванні усного мовлення та письмових текстів зі спеціальними функціональними цілями. Уміння спілкуватися.

10. Стилістична. Уміння стилістично забарвлювати мовлення; аналізувати мовний матеріал; створювати власні висловлювання різних типів і жанрів; удосконалювати текст.

11. Риторична. Уміння будувати комунікативно доцільне, змістовне, виразне висловлювання.

12. Інтелектуальна. Передбачає здатність учнів працювати з різноманітною інформацією, уміння застосовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях.

13. Креативна. Здатність до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо. Бажання й уміння діяти не за зразком, а оригінально, передбачаючи новизну під час розв’язання навчальних завдань тощо.

Предметні компетентності з української літератури 

1. Власне читацька. Знання теорії, здатність ефективно взаємодіяти з художнім твором, розуміти його підтекст, уміння вести діалог з письменником, давати особистісну оцінку прочитаному на основі читацьких вражень та авторської позиції.

2. Ціннісно-світоглядна. Розуміння світоглядних категорій, що знайшли художнє відображення в літературних творах, уміння визначати й аргументувати оцінне ставлення до них.

3. Комунікативно-мовленнєва. Розуміння специфіки мови художнього твору, володіння основними видами мовленнєвої діяльності, здатність до написання письмових робіт різного жанру.

4. Діяльнісна. Застосування набутих знань на практиці. Здатність конструювати свою діяльність від постановки проблеми до одержання бажаного результату, переносити сформовані вміння на незнайому навчальну ситуацію.

5. Продуктивна. Залучення учнів до дослідницької роботи, до участі в конкурсах дитячої творчості й вікторинах. Заохочення учнів до створення власних творів у різних видах мистецтва. Здатність до розв’язання будь-якої навчальної задачі творчо; бажання й уміння діяти не за зразком, а оригінально, передбачаючи новизну.

6. Загальнокультурна. Сприймання літератури, навколишнього світу, творів мистецтва в цілісності як невід’ємної частини національної культури, розуміння її специфіки як мистецтва слова.

7. Інформаційна. Оволодіння вміннями самостійно та продуктивно працювати з різноманітними друкованими й електронними джерелами інформації, науковою, науково-популярною, бібліографічною літературою та довідниками; складати конспект. Відвідування музеїв, бібліотек.

8. Емоційна. Здатність емоційно реагувати на кожний літературний факт, явище, пов’язані з вивченням художньої літератури. Уміння набувати чуттєвий досвід. У зв’язку з цим важливо володіти методикою проведення компетентнісного уроку.

9. Компетентнісно зорієнтований урок словесності – це урок-комунікація, що дозволяє вчителеві організувати навчальну ситуацію, у якій школярі самостійно конструюють мовні чи літературні поняття або виводять правила й одночасно виявляють і фіксують навчальні дії для досягнення мети.

Для планування уроку в контексті компетентнісного підходу необхідно:

1. Конкретизувати загальну мету уроку.

2. Визначати предметні та ключові компетентності, формуванню яких буде присвячений урок.

3. Формулювати цілі й визначати очікувані результати.

У світлі компетентнісного підходу до навчання мета уроку спрямована передусім на результати діяльності учнів на уроці («після цього уроку учні зможуть… пояснювати, визначати, характеризувати, давати оцінку тощо»), а не вчителя. Результативність уроку стратегічна – це внесок у довгостроковий банк формування в учнів працювати не на рівні дій та операцій, а на рівні діяльності, коли мета осмислена й у людини виникає можливість вибору способів діяльності.

 

Зарубіжна література

У 2018-2019 навчальному році вивчення зарубіжної літератури здійснюватиметься за навчальними програмами, які розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi:

в 5 – 9 класах - за програмою: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804;

у 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407;

в 11класі – за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року.

При вивченні зарубіжної літератури слід враховувати мистецький контекст, азбуку символів, міжпредметні зв’язки.

Активізувати пізнавальну діяльність учнів, уникнути авторитарного впливу на них і формалізму засвоєння змісту художнього твору сприятиме проблемно-діалогічне навчання, позаяк навчальний діалог – специфічний процес засвоєння вже здобутих людством знань та досвіду. Оскільки процес мислення є синтезом діалогового спілкування й розумової діяльності, необхідною умовою успішного сприйняття учнями художнього твору є формування комунікативної компетентності на основі текстоцентричного підходу та розвиток їх емоційного інтелекту.

 

Іноземні мови

Освітній процес здійснюватиметься за декількома Державними стандартами та типовими освітніми програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, перелік яких розміщений на офіційному веб-сайті:

• для учнів 1 класів — за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року № 87, та «Типовою освітньою програмою», розробленою під керівництвом О. Я. Савченко і «Типовою освітньою програмою», розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна та 8 нетиповими освітніми програмами.

• для учнів 2-4 класів — за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим Постановою КМУ від 20 квітня 2011 року № 462, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405;

• для учнів 5-9 класів — за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408;

• для учнів 10-11 класів — за Державним стандартом базової та повної 107 загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 407.

Нова українська школа має на меті мотивувати дитину на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя, розвивати навички вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей, зацікавити до вивчення іноземних мов та читання автентичної літератури.

Ключові компетентності можна розвивати щоуроку через відповідні форми роботи, які відображають комунікативно-діяльнісний підхід до освітнього процесу.

Для цього потрібно використовувати запропоновані Міністерством світи і науки форми роботи:

 інтерактивні методи, що забезпечують активну діяльність учнів у процесі опанування навчального матеріалу, адже інтерактивне навчання будується на основі таких ситуацій, де взаємодія розвивається в природний спосіб і учні можуть використати свій потенціал для здійснення реальної комунікації;

 кооперативне навчання, в якому формуються соціальні вміння, лідерські якості та скорочується відстань між учителем та учнем;

 рольові та ділові ігри, що переносять учнів у таке бажане доросле життя, допомагають побачити світ і себе у ньому, підвищують самооцінку і попит на нове;

 проектні технології, завдяки яким в учнів формується проектне мислення, почуття відповідальності та досвід цілеспрямованої співпраці, за допомогою чого вони вчаться застосовувати знання на практиці, працювати в команді над конкретним завданням, презентувати свої результати;

 методи «змішаного навчання», які поєднують у собі традиційне й дистанційне навчання та найбільше відповідають інтересам та уподобанням учнів, які живуть у період стрімкого інформаційно-технологічного розвитку суспільства й володіють комп’ютерною грамотністю;

 звернення до досвіду учнів, що гарантує перетворення кожного учня на справжнього учасника освітнього процесу, співтворця й конструктора нових знань;

 відповідні форми оцінювання, а саме: самооцінювання, що формує здатність до самоаналізу, спостережливість за собою, вміння бачити та визнавати власні помилки; взаємооцінювання, що виховує відкритість до критики з боку інших, здатність відсторонювати об’єкт від суб’єкта оцінювання, вміння слухати, аналізувати й порівнювати.

Гімн школи
Роботи вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [9]
Методичні матеріали [1]
Презентації
Світова літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Новий рік 2019 [40]
Календар
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою
Я маю право!
Для громадян
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН молодьспорт
Департамент
РМК
УЦОЯО
ПОІППО
Педпреса
Освіта
Щоденник