Хімія

Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015-2016н.р

Хімія як  навчальний предмет має істотний вплив на формування наукового світогляду, виховання і розвиток учнів; покликана озброїти учнів основами, необхідними для щоденного життя, закласти фундамент для подальшого вдосконалення хімічних знань, як в старших класах, так і в інших навчальних закладах, а також правильно зорієнтувати поведінку учнів у довкіллі.

Хімічна компонента є обов’язковою складовою системи загальної природничо-наукової освіти, а навчальний предмет «Хімія» належить до інваріантної частини навчального плану основної і старшої школи. Разом із іншими природничими предметами хімія покликана реалізувати мету загальної середньої освіти, зробити внесок у формування інтелекту, національної самосвідомості, загальної культури особистості, зорієнтованої на загальнолюдські моральні та матеріальні цінності.

Завдання вивчення хімії

У 2015-2016 навчальному році вчителям хімії необхідно продовжити вирішувати наступні завдання:

 • опанування наукової хімічної термінології, забезпечення свідомого засвоєння учнями основоположних хімічних законів, теорій, понять з опорою на міжпредметні зв’язки і на цій основі формування наукового світогляду і сприйняття учнями хімічної освіти як компоненту загальнолюдської культури;
 •  формування уявлення про методи хімічної науки, діяльність видатних вітчизняних і зарубіжних учених-хіміків;
 • розкриття ролі хімічних знань у поясненні природи речовин і суті хімічних явищ; значення хімії в житті людини;
 • формування  предметної і ключових компетентностей учня, його екологічну культуру, навички безпечного поводження з речовинами;
 • розвиток експериментальних умінь і сприяння застосуванню хімічних знань на практиці;
 • підготовка учнів до свідомого вибору професії через організацію системи профорієнтаційної роботи на уроці та в позаурочний час;
 • формування соціальних (громадянських) якостей, патріотизм учня.

II. Напрямки діяльності вчителя

Основними напрямками діяльності вчителя хімії повинні бути наступні:

 • опанування оновленого змісту освіти для основної школи, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
 • оптимізація навчального навантаження учнів, раціональне застосування способів дій, засобів і методів навчання;
 • упровадження в практику навчання освітніх технологій, які сприяють створенню здоров’язберігаючого середовища і дозволяють підвищити якість загальноосвітньої підготовки учнів;
 • розвиток творчого потенціалу школярів через залучення їх до участі в проектній і дослідницькій роботі, учнівських олімпіадах, конкурсах і турнірах;
 • удосконалення діяльності щодо організації контролю й оцінювання якості хімічної освіти.

III. Навчально-методичне забезпечення шкільного курсу Хімія

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту,  в 2015-2016 навчальному році хімія вивчатиметься у 7 класі – 1,5 години на тиждень за новою програмою. Звертаємо вашу увагу, що до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій.  Зміни до програм були затверджені наказами МОН № 585 від 29.05.2015 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким затверджено зміни та надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» навчальних програмам для учнів 7 – 9 класів. Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті:  http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році викладено у листі Міністерства освіти і науки України від   26.06.2015 р. № 1/9-305.

Напрямки діяльності вчителя

Основними напрямками діяльності вчителя хімії повинні бути наступні:

 • опанування оновленого змісту освіти для основної школи і старшої профільної школи на рівнях стандарту, академічному й профільному;
 • оптимізація навчального навантаження учнів;
 • упровадження в практику навчання освітніх технологій, які сприяють створенню здоров’язберігаючого освітнього середовища і дозволяють підвищити якість загальноосвітньої підготовки учнів;
 • розвиток творчого потенціалу школярів через залучення їх до участі в проектній і дослідницькій роботі, учнівських олімпіадах, конкурсах і турнірах;
 • удосконалення діяльності щодо організації контролю й оцінювання якості хімічної освіти.

Нормативні документи,

що регулюють організацію навчально-виховного процесу з хімії, обумовлюють оформлення кабінетів і відповідної документації, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності на уроках хімії

 1. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Держнаглядохоронпраці від 01.12.1998 № 222).
 2. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ від 20.07.04 № 601).
 3. Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів хімії ЗНЗ (Наказ МОНУ від 03.02.2005 р. №79).
 4. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (Наказ МОНУ від 18.04.2006 № 304, зареєстровано в МінЮстУ від 07.07.06 за № 806/12680).
 5. Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (Лист МОНМС від  01.02.12 р. № 1/9-72)
 6. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу

в кабінетах природничо-математичного напряму (Лист МОНУ  від 17.07.2013     № 1/9-498).

    7. Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОНУ від 16.06 2014 р. № 1/9-319).

         З повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитись на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.)

Рекомендації по використанню у навчально-виховному процесі реактивів, які визначено як прекурсори

У процесі навчання хімії в 7-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів із переліку прекурсорів (постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»), використання яких потребує ліцензування, використовуються: калій перманганат, сульфатна кислота, хлоридна кислота, толуен (в 11 класах з поглибленим вивченням хімії).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203» речовини, що містять не менш як 45 % таких прекурсорів, як сульфатна кислота, та 15 % таких прекурсорів, як хлоридна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори. Концентрація цих речовин визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

З огляду на зазначене рекомендуємо зберігати сульфатну(водний розчин із  масовою часткою сульфатної кислоти менше 45 %) та хлоридну кислоту (водний розчин із  масовою часткою хлоридної кислоти менше 15 %) та замінити дослід добування кисню з калій перманганату на добування даного газу каталітичним розкладом гідроген пероксиду.

Рекомендації щодо оформлення записів інструктажів з безпеки життєдіяльності на уроках хімії

Звертаємо увагу, на обов’язкове виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006  № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за № 806/12680 та  листа МОН України  від 16.06 2014 р. № 1/9-319 «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»

Згідно з цими документами здійснюються такі інструктажі:

Таблиця 4

Оформлення записів інструктажів з БЖД на уроках хімії

Назва інструктажу

Час проведення

Запис про проведення

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності в кабінеті хімії

Перший урок навчального року

Тільки в журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності (журнал зберігається в кабінеті хімії)

Інструктаж з безпеки життєдіяльності

Перед початком кожної практичної роботи та лабораторного досліду

У класному журналі на сторінці предмета в графі «Зміст уроку».

Форма запису: «Проведено інструктаж з БЖД»

Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності

У разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони  праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності

У разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, екскурсії)

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності

 

VII. Оцінювання учнів на уроках хімії, порядок ведення класного журналу та календарно-тематичне планування

         Наведені нижче тези щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, відповідних записів у класному журналі, календарно-тематичного планування з хімії сформульовані на підставі  перевірки стану ведення журналів учителями хімії загальноосвітніх навчальних закладів області.

 1. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
 2. Лабораторний дослід з хімії складає тільки частину уроку, оцінювання учнів здійснюється вибірково. Перед початком лабораторного  досліду учитель проводить інструктаж із безпеки життєдіяльності, про що робить запис у класному журналі в графі «Зміст уроку»: Лабораторний дослід № (ставиться номер досліду з навчальної програми, тема досліду не зазначається). Проведено інструктаж з БЖД. Наприклад, запис до лабораторного досліду в 7-му класі: Лабораторний дослід №1. Проведено інструктаж з БЖД.
 3. Практична робота з хімії займає весь урок, оцінюванню підлягають усі школярі. На сторінці оцінювання навчальних досягнень учнів робиться вертикальний запис : Практична робота № (ставиться номер роботи з навчальної програми). На початку практичної роботи учитель проводить інструктаж із безпеки життєдіяльності, про що робить запис у класному журналі в графі «Зміст уроку»: Практична робота № (ставиться номер роботи з навчальної програми, та зазначається її тема). Проведено інструктаж з БЖД. Наприклад, запис до практичної роботи в 7-му класі: Практична робота №2. «Дослідження фізичних і хімічних явищ». Проведено інструктаж з БЖД.
 4. Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня.
 5. Тематична оцінка  виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. При виставленні тематичної оцінки  враховуються  всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
 6. Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
 7. Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах тем здійснюється безпосередньо вчителем. Для тематичного оцінювання, а також  для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів можуть використовуватися резервні години.
 8. Кількість письмових робіт має бути збалансованою, розподіл їх за темами навчального матеріалу відповідати методичній доцільності. Не слід зловживати видами робіт контролюючого характеру (особливо під час вивчення хімії у класах, які вивчають хімію на рівні стандарту). Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках хімії слід здійснювати відповідно до загальних підходів до визначення рівня навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, про що зафіксовано в Загальних критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів

[Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОНмолодьспорт №329 від 13.04.11 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Контрольні роботи оформляються в  зошиті для контрольних робіт (зошиті для контрольних і практичних робіт) або на окремому аркуші та зберігаються в кабінеті протягом року. Відпрацювання пропущених учнем практичних і контрольних робіт є недоцільним. Оцінка за ведення зошитів з хімії не виставляється.

Успішна організація навчально-виховного процесу на всіх його етапах, включаючи Державну підсумкову атестацію та ЗНО, багато в чому залежить від роботи регіональних методичних служб, які повинні забезпечити грамотно організоване й об’єктивне інформування вчителів про всі існуючі нормативні документи, програми, підручники та навчально-методичні посібники; дбати про формування професійної компетентності педагога.

  Аналізуючи вищезазначене у 2014-2015 навчальному році методистам районних (міських) кабінетів, керівникам методичних об’єднань учителів хімії на серпневих нарадах та упродовж навчального року рекомендуємо:

 1. опрацювати нормативні документи Міністерства освіти і науки України до 2014-2015 навчального року та документацію навчально-методичної бази кабінету хімії;
 2. познайомити вчителів із програмою для 7-х класів, що буде запроваджена в 2015-2016 навчальному році в зв’язку з переходом на новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти;
 3. забезпечити належне оформлення навчальної та методичної документації, ведення документації з техніки безпеки в кабінетах хімії;
 4. звернути увагу на самоосвітню організацію роботи вчителя, осучаснення змісту навчального матеріалу з хімії, створення умов для розвитку творчих здібностей учнів, систематичний самоаналіз власних уроків, вимоги щодо оформлення документації;
 5. продовжити роботу щодо поширення досвіду учителів по впровадженню інноваційних технологій навчання;
 6. надавати методичну допомогу вчителям (особливо тим, які не мають відповідної фахової освіти) у міжкурсовий період;
 7. сприяти заохоченню і підтримці обдарованих дітей, учнівської молоді шляхом надання допомоги у підготовці їх до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, творчих та інтелектуальних конкурсах, залучення до науково-дослідницької та творчої діяльності.
 8.  надання допомоги у підготовці учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2015 року.

   Зазначимо, що всі вимоги до вивчення шкільного курсу хімії, які викладено в інструктивно-методичних листах Міністерства освіти і науки України на 2009-2013 навчальні роки, залишаються чинними і на 2014-2015 навчальний рік.

Гімн школи
Роботи вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [8]
Методичні матеріали [1]
Презентації
Світова літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Для громадян
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН молодьспорт
Департамент
РМК
УЦОЯО
ПОІППО
Педпреса
Освіта
Щоденник
Календар
Календар України