Інклюзивна освіта

ГОРІЛЕЙ

Надія Іванівна

Вчитель початкових класів

Асистент учителя

 • Дата народження: 25 грудня 1959 р.
 • Освіта: вища
 • Закінчила в 1981 р. Кременчуцьке педучилище.

У 1997 р. Глухівський державний педінститут за спеціальністю «Початкове навчання»

 • Професія:  вчитель початкових класів
 • Місце роботи: ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1»
 • Курсова перепідготовка: 2021 р.
 • Стаж роботи: 40 років.

Тема самоосвіти: «Інклюзивне навчання в початкових класах. Робота з дітьми з ЗПР»


Савченко

Юлія Віталіївна

Асистент вчителя

 • Дата народження: 07.12.1992 р.
 • Освіта: вища
 • Закінчила в 2017 р. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
 •  Професія: вчитель української мови і літератури
 • Стаж роботи: 7 років
 • Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
 • Курсова перепідготовка: 2021 р.

Тема самоосвіти: «Використання сучасних підходів до навчання і виховання дітей з ООП»


В українських школах понад 17 тисяч інклюзивних класів

До того ж, асистент вчителя повинен працювати не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, а й з усім класом або групою. Тобто асистент вчителя і вчитель – це команда, яка має навчитися працювати разом і не конкурувати між собою. тижневе навантаження асистента вчителя становить 25 годин, тобто 5 годин на день. Підпорядковується він безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи або методисту ЗДО.

Що повинен вміти асистент вчителя:

 • застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з ООС в умовах інклюзивного навчання;
 • разом з іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;
 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;
 • налагоджувати взаємостосунки між усіма учнями;
 • займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Обов'язки асистента вчителя             

Організаційні:

 1. допомагає в організації навчання в класі чи групі з інклюзивним навчанням;
 2. надає допомогу учням/вихованцям з ООС в організації робочого місця;
 3. проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів та потреб;
 4. допомагає концентрувати увагу, сприяє самоконтролю учня;
 5. забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови освітнього процесу та праці;
 6. веде встановлену педагогічну документацію.

Навчально-розвивальні:

 1. співпрацюючи з учителем/вихователем, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів;
 2. здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООП, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію;
 3. сприяє розвитку дітей з ООП, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;
 4. стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань;
 5. створює освітні ситуації, атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.
 6. Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

Консультативні:

 1. постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;
 2. інформує членів команди супроводу та батьків про досягнення учня.

До слова, асистент вчителя – це людина, яка супроводжує учня не лише у навчальному процесі, але й постійно моніторить стан розвитку дитини, рівень засвоєння знань та інформує про це оточення – батьків, педагогів тощо.

Асистент учителя має бути єдиною командою з вчителем: постійно контактувати між собою, обмінюватися інформацією і намагатися знайти ті підходи, які допоможуть дитині засвоїти навчальний матеріал.

Асистент учителя несе відповідальність за:

 • життя і здоров’я дітей з ООП та інших дітей класу/групи, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України;
 • неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених посадовою інструкцією;
 • порушення трудової дисципліни;
 • здійснення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника;
 • заподіяння матеріальної шкоди закладу

  Аналіз уроку в школі з інклюзивним навчанням

Орієнтовані цілі відвідування та матриці аналізу уроку

– вивчення специфіки впровадження в навчально-виховний процес перспективних методів і прийомів подання матеріалу, врахування індивідуальних особливостей учнів, їхніх уподобань, освітніх можливостей, стану здоров’я з метою успішного засвоєння загальноосвітньої програми.

– вивчення стану реалізації освітнього потенціалу учнів з особливими освітніми потребами на уроках у загальноосвітній школі в класах з інклюзивною формою навчання.

– відстеження динаміки розвитку учнів з порушеннями психофізичного розвитку, створення емоційного комфорту й умов для саморозвитку, самопізнання й самореалізації кожного учня.

– контроль за використанням на уроках у класах з інклюзивним навчанням найефективніших технологій викладання предметів, що поєднують різноманітні підходи до індивідуальної діяльності учнів.

– аналіз форм обліку досягнень учнів із навчальних предметів, які дають змогу простежити особисті успіхи й невдачі в засвоєнні матеріалу відповідно до динаміки розвитку учнів з порушеннями психофізичного розвитку.

– контроль рівня психологічної захищеності учнів з особливими освітніми потребами в навчально-виховному процесі.

– аналіз оптимального відбору змісту навчального матеріалу на уроках з інклюзивним навчанням.

Параметри вивчення якості уроку в класах з інклюзивним навчанням

1. Місце даного уроку в системі інших уроків

– Обґрунтованість теми й завдань уроку.

– Рівень готовності учнів на уроці до самостійного сприйняття знань на подальших уроках.

2. Структура уроку

– Основні етапи уроку (перевірка домашнього завдання, усний рахунок, словникова робота, повторення вивченого, виклад нового матеріалу, закріплення, домашнє завдання тощо).

– Відповідність структури уроку його темі й завданням.

– Доцільність тривалості кожного етапу уроку.

– Взаємозв’язок етапів уроку і їх дотичність основному дидактичному завданню.

3. Матеріали уроку

– Науковий рівень навчального матеріалу.

– Відповідність навчального матеріалу темі й завданням уроку, можливостям учнів, різнорівневість матеріалу на уроці.

4. Реалізація основних дидактичних принципів на уроці

– Науковість знань, що повідомляються.

– Доступність знань учням, облік їх вікових особливостей, рівня розвитку й засвоєння знань, інтелектуальних здібностей.

– Здійснення індивідуального й диференційованого підходу.

– Зв'язок матеріалу уроку із життям, трудовою діяльністю.

– Активізація розумової діяльності учнів, залучення їх до формулювання підсумків, правил, узагальнень. Розвиток самостійності, навичок самоконтролю, пізнавальних зацікавлень, мовлення учнів.

– Використання наочних засобів навчання – вибір наочних посібників і дидактичного матеріалу. Його відповідність темі й завданням уроку, віковій категорії учнів, зовнішнє оформлення, доцільність і правильність використання. Поєднання слова, наочності і практичної діяльності на уроці.

5. Методи і прийоми

– Різноманітність методів і прийомів, відповідність їх віковій категорії учнів, розвитку змісту навчального матеріалу.

– Корекційне спрямування методів і прийомів.

– Прийоми для створення позитивного відношення до матеріалу уроку, подолання індиферентності.

6. Облік і оцінка знань учнів

– Індивідуальне і фронтальне опитування учнів (співвіднесеність і виправданість).

– Облік індивідуальних особливостей знань.

7. Вигляд учителя

– Мова вчителі: ясність, точність, виразність, емоційність.

– Знання матеріалу уроку: володіння методами і прийомами роботи на уроці, володіння технікою письма на дошці, демонстрація посібників, проведення лабораторних робіт.

– Характер поведінки вчителя на уроці. Її вплив на поведінку та емоційний стан учнів.

8. Загальна оцінка уроку

– Рівень досягнення загальноосвітнього і корекційно-розвивального завдання уроку.

– Дисципліна учнів на уроці.

– Знання, отримані на уроці учнями. Види сформованості умінь і навичок.

– Способи здійснення зв’язку нового матеріалу із вивченим раніше; способи здійснення неперервності повторення.

– Поєднання індивідуальної та фронтальної роботи на уроці.  

Дієвість навчання залежить від вибору ефективних методів і прийомів навчання, що повинні мати наступні ознаки: бути різноманітними, відповідати віку учнів, рівню розвитку, змісту навчального матеріалу; мати корекційну спрямованість; виявляти позитивне ставлення до навчального матеріалу, долати індиферентність.

У процесі інклюзивного навчання застосовуються прийоми корекційного впливу на емоційну й пізнавальну сфери дітей з порушеннями психофізичного розвитку: ігрові ситуації; дидактичні ігри, повязані з пошуком видових і родових ознак предметів; ігрові тренінги, що сприяють розвитку вміння спілкуватися з іншими; психогімнастика й релаксація, що дають змогу зняти м’язові спазми і затиски, особливо в області обличчя і кистей рук.

У роботі з інклюзивними класами дуже важливою є співпраця з додатковими фахівцями (дефектологами, психологами, вчителями логопедами, фахівцями з лікувальної фізкультури та іншими спеціалістами). Вузькі фахівці працюють в тісному контакті з вчителями, постійно ведуть відстежування розвитку дитини. Вони можуть допомагати задовольняти індивідуальні потреби дітей, а також надавати вчителям і батькам необхідну інформацію.

Навчання учнів в умовах інклюзивного класу направлено перш за все на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за все на успіхи в його основній праці – навчанні.

 

Дошка оголошень
[29.11.2022][Різне]
Акція "16 днів проти насильства" (0)
[07.10.2021][Різне]
Дослідження «Удосконалення механізмів публічного управління системою неперервної освіти в умовах інноваційного розвитку суспільства» (0)
[27.09.2021][Виховні заходи]
План проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності» (0)
Проекти
Проекти учнів [5]
Газета Ровесник [9]
Методичні матеріали [1]
Досвід вчителів
Образотворче мистецтво [6]
Художня культура [2]
Робота психолога в школі [1]
Презентації
Зарубіжна літ-ра [5]
Астрономія [7]
Виховна робота [3]
Іноземна мова [3]
Це важливо
Медичний куточок [6]
Правила поведінки [8]
Поради психолога [1]
Потрібні контакти [1]
Фотоальбом
Юні інспектори руху [26]
Семінар учителів іноземної мови [16]
Живи, книго! [7]
Свято осені й урожаю [65]
Семінар заступників із виховної роботи [3]
Тиждень шкільного підручника [9]
Семінар директорів шкіл [53]
Естафета педагогічних інновацій [53]
ХV Національний конкурс шкільних газет [20]
Семінар заступників директорів з навчальної роботи [58]
День писемності [8]
Екскурсія 6 класів в Опішне 2016 [20]
Зірка школи - 2017 [20]
Конкурс-презентація талантів
14 лютого – Міжнародний день дарування книг [16]
Як пройшов цей день у нашій школі
Новий рік 2019 [40]
День Вишиванки 2021 [22]
Уроки доброти [24]
Уроки доброти в нашому ліцеї, які проходили з 3 по 7 жовтня.
Календар
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою
Дітям
Я маю право!
Для громадян
Державна служба
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Гаряча лінія
МОН України
Департамент
УЦОЯО
ПАНО
Офіційний вебсайт Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В.Остроградського
Педпреса
Освіта